Helpdesk

050 8800 750
x
x

Algemene Voorwaarden KeurigOnline.nl

ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Deze algemene bepalingen zijn – in ieder geval – op alle overeenkomsten van KeurigOnline.nl van toepassing 
 
Artikel 1 – Geldigheid & Toepasselijkheid 
 
1. Deze Voorwaarden gelden voor - en zijn van toepassing op - iedere aanbieding, offerte en overeenkomst 
tussen KeurigOnline.nl en een gebruiker c.q afnemer van haar producten of diensten (‘Gebruiker’), waarop 
KeurigOnline.nl deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door 
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De Gebruiker verklaart zich voorts uitdrukkelijk akkoord met 
deze Voorwaarden door – al dan niet na aanmelding en/of registratie - gebruik te maken van de producten of 
diensten op de website van KeurigOnline.nl of daaraan verwante websites. Gebruiker zal de toepasselijkheid of 
geldigheid van deze Voorwaarden niet betwisten enkel en alleen vanwege het feit dat aanbod en acceptatie 
mogelijk op elektronische wijze heeft plaatsgevonden. 
 
2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met KeurigOnline.nl, 
voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken of waarbij KeurigOnline.nl voor de uitvoering 
van haar diensten of de levering van producten gebruik maakt van partners. Er zijn mogelijk andere of 
aanvullende voorwaarden van toepassing op de door deze derden en/of partners geleverde producten of 
diensten. De Voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle aanbiedingen of overeenkomsten waarbij 
KeurigOnline.nl optreedt als afnemer van producten of diensten. 
 
3. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn 
overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- leverings- of andere voorwaarden van Gebruiker 
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven 
de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. KeurigOnline.nl en Gebruiker zullen 
alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde 
bepalingen overeen te komen, waarbij alsdan zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke 
bepaling in acht zal worden genomen. 
 
5. Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen 
KeurigOnline.nl en Gebruiker, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de 
toepasselijkheid van deze Voorwaarden op nadien gesloten en nog te sluiten overeenkomsten. De rechten en 
verplichtingen van Gebruiker uit een overeenkomst zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
KeurigOnline.nl niet overdraagbaar. 
 
Artikel 2 - Aanbiedingen 
 
1. Alle door KeurigOnline.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk een 
termijn voor aanvaarding is genoemd. De door KeurigOnline.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn 
geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. KeurigOnline.nl is slechts aan haar aanbod 
gehouden indien de aanvaarding hiervan door Gebruiker schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. 
 
2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief BTW en andere 
heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van een overeenkomst te maken kosten, 
waaronder verzend- administratie- en handelingkosten. 
 
3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, ook indien dit slechts op 
ondergeschikte punten is, is KeurigOnline.nl daaraan niet gebonden. Een overeenkomst komt dan niet 
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij KeurigOnline.nl zich hiermee schriftelijk 
akkoord heeft verklaard. 
 
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht KeurigOnline.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van een 
opdracht of leveren van een product tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen 
gelden ook niet automatisch voor toekomstige opdrachten of vervolgorders. 
 
5. KeurigOnline.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Gebruiker gezien de eisen van 
redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, behoort te begrijpen 
dat de aanbieding danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, inclusief 
kennelijke vergissingen of verschrijvingen ten aanzien van genoemde prijzen en tarieven. 
 
 Artikel 3 - Aanmelding en registratie 
 
1. Voor enkele producten of diensten kan aanmelding en/of registratie van de Gebruiker vereist zijn. 
Acceptatie van deze Voorwaarden maakt onderdeel uit van het aanmeldings- en/of registratieproces. Het 
enkele feit dat voor sommige diensten geen aanmelding of registratie vereist is, laat toepasselijkheid van deze 
Voorwaarden onverlet. 
 
2. Gebruiker dient alle door KeurigOnline.nl in het kader van het aanmeldings- of registratieproces gevraagde 
gegevens correct en naar waarheid in te vullen. De eventueel door KeurigOnline.nl verstrekte gebruikersnaam 
en/of wachtwoord blijven eigendom van KeurigOnline.nl. Gebruiker dient de verstrekte wachtwoorden, 
gebruikersnamen of soortgelijke toegangs- en gebruikerscodes steeds geheim te houden en niet aan derden te 
openbaren. De verstrekte wachtwoorden en gebruikersnamen zijn strikt persoonlijk en het is Gebruiker niet 
toegestaan de aan hem verstrekte wachtwoorden of gebruikersnamen door derden te laten gebruiken. 
 
3. Gebruiker draagt zelf zorg voor het steeds actueel houden van zijn gegevens en zal KeurigOnline.nl steeds 
tijdig, al dan niet via de website(s) van KeurigOnline.nl, zorgdragen voor het doorgeven van wijzigingen in de 
gegevens. Gebruiker is ook steeds zelf verantwoordelijk voor het ge- of misbruik dat gemaakt wordt door 
middel van het aan hem verstrekte wachtwoord en gebruikersnaam, ook al is Gebruiker van dat misbruik niet 
op de hoogte. 
 
4. Alle betaalde diensten of producten zijn niet voor minderjarigen beschikbaar tenzij daarvoor de 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger is verkregen die zich garant 
heeft gesteld voor de nakoming van verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden, waaronder de eventuele 
betalingsverplichtingen. 
 
5. Op persoonlijke gegevens die door de Gebruiker verstrekt worden is de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
van toepassing. De gegevens worden verwerkt en opgeslagen in een bestand waarop voornoemde wet van 
toepassing is. KeurigOnline.nl garandeert dat zij bepalingen van deze wet strikt zal naleven en de gegevens 
alleen zal gebruiken voorzover noodzakelijk voor uitvoering van de aan Gebruiker te leveren producten of 
diensten. 
 
Artikel 4 - Looptijd, beëindiging & wijziging van overeenkomsten en voorwaarden 
 
1. Een tussen Gebruiker en KeurigOnline.nl gesloten overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, 
tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders 
overeenkomen. 
 
2. Is binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn 
overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Alle door KeurigOnline.nl genoemde termijnen en data 
zijn steeds streefdata, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. KeurigOnline.nl is pas in 
verzuim nadat zij eerst schriftelijke in gebreke is gesteld en daarbij een redelijke termijn voor herstel is 
geboden. 
 
3. Het is KeurigOnline.nl toegestaan deze Voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. De Voorwaarden 
zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Groningen. Van toepassing is steeds de laatst gedoneerde 
versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van een overeenkomst. 
 
4. Indien Gebruiker een wijziging in deze Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de 
nieuwe Voorwaarden van kracht worden een overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, 
ontbinden. De wijzigingen worden uiterlijk 2 maanden voordat zij van kracht worden bekend gemaakt op de 
website www.KeurigOnline.nl. Het voortgezet gebruik van de door KeurigOnline.nl aangeboden producten of 
diensten na wijziging van de Voorwaarden geldt als acceptatie van de nieuwe voorwaarden van 
KeurigOnline.nl. Ook bij automatische en/of stilzwijgende verlenging van met KeurigOnline.nl gesloten 
overeenkomsten worden de gewijzigde voorwaarden alsdan van kracht te zijn op de relatie KeurigOnline.nl en 
Gebruiker. 
 
5. Het staat KeurigOnline.nl vrij het door haar geleverde diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen, beperken 
of op te heffen. Alleen indien KeurigOnline.nl overgaat tot volledige opheffing van een geleverde dienst en 
daarvoor ook geen redelijk en vergelijkbaar alternatief kan bieden, kan onder omstandigheden aanspraak 
gemaakt worden op gedeeltelijke restitutie of compensatie, zulks ter keuze van KeurigOnline.nl, van eventuele 
reeds gedane betalingen. Geen restitutie of compensatie vindt plaats indien de opheffing het gevolg is van 
wetswijzigingen of overheidsingrijpen. Van enigerlei vorm van compensatie kan nimmer sprake zijn in geval de 
diensten kosteloos worden aangeboden. 
 
6. KeurigOnline.nl is bevoegd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder verplichting tot (schade)vergoeding, 
de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of een overeenkomst te ontbinden, indien: 
 a) Gebruiker de verplichtingen uit een overeenkomst of deze Voorwaarden niet of niet volledig nakomt; 
 
b) na het sluiten van een overeenkomst KeurigOnline.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond 
geven te vrezen dat de Gebruiker zijn verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te 
vrezen dat de Gebruiker slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts 
toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; 
 
c) Gebruiker bij het sluiten van een overeenkomst of bij het aanmeldings- en registratieproces onjuiste 
gegevens heeft verstrekt; 
 
d) indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst 
onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien 
zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de 
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht; 
 
e) indien Gebruiker, voor zover het kostenloze diensten betreft, langer dan 6 aaneengesloten maanden geen 
gebruik maakt van de diensten van KeurigOnline.nl. 
 
7. Gebruiker heeft het recht een met KeurigOnline.nl gesloten overeenkomst schriftelijk te beëindigen en met 
in achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden op te zeggen, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. Gebruiker heeft, behoudens toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van KeurigOnline.nl, 
geen recht op (schade)vergoeding of restitutie van reeds (vooruit)betaalde vergoedingen. Reeds door 
KeurigOnline.nl gefactureerde, maar nog niet betaalde vergoedingen zijn bij beëindiging door Gebruiker direct 
opeisbaar. Na beëindiging van de overeenkomst met Gebruiker heeft KeurigOnline.nl het recht de nog van 
Gebruiker in de systemen van aanwezige informatie zonder nadere kennisgeving te verwijderen. 
 
8. KeurigOnline.nl en Gebruiker hebben beiden steeds het recht een gesloten overeenkomst schriftelijk en met 
onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien: - de andere partij surseance of 
faillissement aanvraagt danwel in surseance of staat van faillissement wordt verklaard; - de andere partij 
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen en dit tekort schieten niet binnen 14 dagen na 
daartoe te zijn aangemaand heeft verholpen. In alle gevallen behoudt KeurigOnline.nl het recht schade te 
vorderen voor door haar geleden schade. 
 
Artikel 5 - Prijzen en tarieven 
 
1. Op betaalde diensten van derden of partners van KeurigOnline.nl zijn mogelijk andere betalingsvoorwaarden 
van toepassing. Prijzen en tarieven voor betaalde producten of diensten zijn exclusief BTW en andere 
heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. KeurigOnline.nl is gerechtigd prijsstijgingen door te 
berekenen indien KeurigOnline.nl kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, kosten die 
onderdeel uit maken van de te leveren producten c.q te leveren diensten aanmerkelijk zijn gestegen. 
 
2. KeurigOnline.nl zal de Gebruiker het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk 
kenbaar maken en daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Gebruiker 
is in geval van prijsstijging gerechtigd een overeenkomst te ontbinden indien de tariefs- of prijsverhoging meer 
dan 10% bedraagt. Gebruiker is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief 
voortvloeit uit een van overheidswege opgelegde verhoging of in het geval KeurigOnline.nl, ook voor lopende 
overeenkomsten, van haar recht gebruik maakt op 1 januari tarieven aan te passen, overeenkomstig de 
algemene CBS loonindex. 
 
3. Indien Gebruiker de door KeurigOnline.nl kenbaar gemaakte verhoging van de prijs of tarief niet wenst te 
aanvaarden, is Gebruiker gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst 
schriftelijk op te zeggen, tegen de in de kennisgeving van KeurigOnline.nl genoemde datum waarop de prijs- of 
tariefsaanpassing in werking zou treden. 
 
4.Alle betalingen, voorzover niet gedaan per creditcard of automatische incasso, aan KeurigOnline.nl dienen te 
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door KeurigOnline.nl aan te geven wijze en in de valuta 
waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 
Gebruiker is niet bevoegd enige (beweerdelijke) tegenvordering op KeurigOnline.nl te verrekenen met de 
verzonden facturen. In geval van (dreigende) liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de 
Gebruiker zijn de vorderingen van KeurigOnline.nl op de Gebruiker onmiddellijk opeisbaar. 
 
5. Indien Gebruiker in gebreke blijft bij de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Gebruiker van 
rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan een rente verschuldigd van 1.5% per maand, tenzij de wettelijke 
rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend 
vanaf het moment dat Gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 
 
6. KeurigOnline.nl heeft het recht de door Gebruiker gedane betalingen te laten strekken tot het in de eerste plaats in mindering brengen van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in 
mindering van de hoofdsom en de lopende rente. KeurigOnline.nl kan, zonder daardoor in schuldeiserverzuim 
te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Gebruiker een andere volgorde voor afbetaling 
voorstelt. KeurigOnline.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de 
opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 
 
7. Indien Gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle 
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Gebruiker. In ieder geval is 
Gebruiker in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend 
overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt 
geadviseerd. Indien KeurigOnline.nl hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, 
komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 
 
Artikel 6 - Klachten & Garanties 
 
1. Klachten over de verrichte dienstverlening of geleverde producten, dienen door Gebruiker binnen 8 dagen na 
ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de dienstverlening of levering van de producten 
schriftelijk (aangetekend) te worden gemeld aan KeurigOnline.nl. De ingebrekestelling dient een zo 
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat KeurigOnline.nl in staat is 
adequaat te reageren. 
 
2. Indien een klacht gegrond is, zal KeurigOnline.nl de werkzaamheden alsnog verrichten c.q de producten 
alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Gebruiker aantoonbaar zinloos is geworden. Dit 
laatste dient door Gebruiker schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de 
overeengekomen werkzaamheden of levering van producten niet meer mogelijk of zinvol is, zal KeurigOnline.nl 
slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7. 
 
3. Een overeenkomst voor de levering van diensten tussen Gebruiker en KeurigOnline.nl betreft, tenzij anders 
overeengekomen, een inspanningverbintenis waarbij KeurigOnline.nl garandeert dat door haar in te zetten 
medewerker (s) beschikken over noodzakelijke kennis en vaardigheden in relatie tot de te verrichten 
opdracht(en). 
 
4. Bij levering van producten, waaronder websites en software, garandeert KeurigOnline.nl dat deze producten 
voor een periode van 30 dagen zullen functioneren overeenkomstig de bij die producten geleverde 
specificaties, handleidingen en documentatie. 
 
5. KeurigOnline.nl zal zich maximaal inspannen voor het beschikbaar zijn van haar diensten, maar garandeert 
niet de permanente, ononderbroken en ongestoorde beschikbaarheid daarvan, waaronder, doch niet beperkt, 
haar hosting- en emaildiensten. 
 
Artikel 7 - Aansprakelijkheid & Vrijwaring. 
 
1. KeurigOnline.nl is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor schade als gevolg van of verband 
houdende met de door haar geleverde kosteloze producten of diensten. Indien KeurigOnline.nl aansprakelijk 
mocht zijn voor welke schade dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is 
geregeld. Buiten de gevallen genoemd in dit artikel rust op KeurigOnline.nl geen enkele aansprakelijkheid voor 
schadevergoeding ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd. 
 
2. De totale aansprakelijkheid van KeurigOnline.nl wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van 
een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de in de 
betreffende overeenkomst bedongen prijs of vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe 
schade echter meer bedragen dan Euro 1.000 
 
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling 
betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden; 
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KeurigOnline.nl aan de overeenkomst 
te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan KeurigOnline.nl toegerekend kunnen worden; 
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Gebruiker aantoont dat deze 
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden. 
 
4. KeurigOnline.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde 
winst, verloren gegevens of data, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in deze 
Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de 
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van KeurigOnline.nl of haar ondergeschikten. 
 
5. De aansprakelijkheid van KeurigOnline.nl wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Gebruiker KeurigOnline.nl onverwijld en deugdelijke schriftelijk in 
gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en KeurigOnline.nl 
ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De 
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 
KeurigOnline.nl in staat is daarop adequaat te reageren. KeurigOnline.nl is niet aansprakelijk voor schade, van 
welke aard dan ook, doordat KeurigOnline.nl is uitgegaan van door Gebruiker verstrekte onjuiste en/of 
onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor KeurigOnline.nl kenbaar behoorde te zijn. 
 
6. KeurigOnline.nl staat niet in voor de juistheid van alle gegevens op haar website. KeurigOnline.nl is niet 
aansprakelijk en draagt geen verantwoordelijkheid voor websites die door middel van een (hyper)link met de 
website(s) van KeurigOnline.nl verbonden zijn. De inhoud van deze gelinkte websites wordt door 
KeurigOnline.nl niet gecontroleerd en KeurigOnline.nl staat op een geen enkele wijze in voor de juistheid van 
gegevens op dergelijke gelinkte websites, nog vormt de enkele (hyper)link naar dergelijke websites een 
aanleiding om te veronderstellen dat KeurigOnline.nl zich de inhoud van dergelijke websites eigen maakt. 
Klachten over links van website(s) van KeurigOnline.nl naar website(s) met beweerdelijk onrechtmatige 
informatie dienen zo snel mogelijk aan KeurigOnline.nl gerapporteerd te worden, zonder dat KeurigOnline.nl 
daarmee de verplichting op zich neemt dergelijke links te verwijderen. 
 
7. Gebruiker vrijwaart KeurigOnline.nl voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van een 
overeenkomst of het door Gebruiker gebruik maken van de diensten of producten schade lijden en welke aan 
Gebruiker toerekenbaar is. 
 
8. KeurigOnline.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd zou 
worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in 
deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van 
buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop KeurigOnline.nl geen invloed kan uitoefenen, 
doch waardoor KeurigOnline.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van 
KeurigOnline.nl worden daaronder begrepen, alsmede storingen in netwerken, storingen in telecommunicatie, 
infrastructuur van KeurigOnline.nl of haar toeleveranciers. 
 
Artikel 8 - Geheimhouding & Intellectuele Eigendomsrechten 
 
1. KeurigOnline.nl en Gebruiker zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die 
zij in het kader van een overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als 
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, KeurigOnline.nl gehouden is 
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en 
KeurigOnline.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of 
toegestaan recht van verschoning, dan is KeurigOnline.nl niet gehouden tot schadevergoeding of 
schadeloosstelling en is de Gebruiker niet gerechtigd tot ontbinding van zijn overeenkomst. 
 
3. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde, 
geleverde of ter beschikking gestelde producten of geleverde diensten, waaronder (het gebruik van) websites 
of software, of stukken zoals rapporten, advies, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, alsmede 
voorbereidende materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij KeurigOnline.nl of haar licentiegevers, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
 
4. Alle op de website van KeurigOnline.nl en de daaraan verwante of mee verbonden websites aanwezige 
informatie en alle door KeurigOnline.nl aan Gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, 
overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om door Gebruiker 
te worden gebruikt voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld en mogen niet door hem 
zonder voorafgaande toestemming van KeurigOnline.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter 
kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte of ter inzage of gebruik gegeven informatie of 
gegevens anders voortvloeit. 
 
5. Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en 
andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit of van geleverde producten of diensten, stukken, 
zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, alsmede 
voorbereidend materiaal daarvan te verwijderen of te wijzigen. 
 
Artikel 9 - Geschillen en toepasselijk recht 
 
1. Op elke overeenkomst tussen KeurigOnline.nl en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing. 
 
BIJZONDERE BEPALINGEN  
Deze bijzondere bepalingen zijn, in aanvulling op de algemene bepalingen, van toepassing op specifiek door 
KeurigOnline.nl te verlenen diensten of te leveren producten, waarvoor op hun beurt weer aparte voorwaarden 
van toepassing kunnen zijn. 
 
Elektronische communicatie & Hostingdiensten 
 
1. De door KeurigOnline.nl geleverde elektronische communicatie diensten, zoals e-mail en daarmee 
vergelijkbare communicatiemiddelen worden, tenzij anders overeengekomen, niet inhoudelijk gecontroleerd. 
KeurigOnline.nl zal naar beste kunnen de via haar computersystemen ontvangen en verzonden berichten 
controleren op virussen, doch garandeert niet dat verzonden berichten of gedownloade software steeds vrij zal 
zijn van virussen. Gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor het installeren en gebruiken van adequate 
beveiligingsmaatregelen voor zijn systemen, zoals antivirus software of een firewall. 
 
2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor (de inhoud van) informatie die geplaatst wordt op 
de door KeurigOnline.nl ter beschikking gestelde ruimte op haar computersystemen en zal geen website(s) 
exploiteren die in strijd zijn met wet, openbare orde of goede zeden. Gebruiker zal KeurigOnline.nl op eerste 
verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden gebaseerd op de bewering dat de van Gebruiker afkomstige 
informatie, zoals opgeslagen op de computersystemen van KeurigOnline.nl, inbreuk maakt op de rechten van 
derden. De inhoud van websites van Gebruiker wordt door KeurigOnline.nl niet gecontroleerd. 
 
3. KeurigOnline.nl is gerechtigd website(s) van Gebruikers al dan niet tijdelijk geheel of gedeeltelijk 
ontoegankelijk te maken, zonder schadeplichtig te worden jegens Gebruiker. Gebruiker is zelf 
verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn website en de daarin opgeslagen informatie. 
KeurigOnline.nl garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken beschikbaarheid van haar email- of 
hostingdiensten en is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (tijdelijke) niet beschikbaarheid van deze 
diensten of voor schade als gevolg van verlies van data en gegevens danwel de ongeautoriseerde toegang tot de 
e-mail of website van Gebruiker. 
 
4. Ten aanzien van de elektronische communicatie diensten en de hostingdiensten, verplicht Gebruiker zich 
ondermeer doch niet beperkt tot, het onthouden van: 
 
a) verspreiding van grote hoeveelheden (bulk) e-mail, ongewenste e-mail, waaronder spam; 
b) het versturen of publiceren van pornografisch, racistisch of anderszins met de openbare orde en goede 
zeden strijdig materiaal; 
c) het maken (dan wel derden daartoe in staat stellen) van inbreuk op rechten van derden, waaronder auteurs- 
en merkrechten en de privacy van derden; 
d) alle activiteiten, waaronder hacking, die de stabiliteit van de systemen van KeurigOnline.nl of andere 
gebruikers van het Internet kunnen verstoren; 
e) oproepen of aanzetten tot strafrechtelijke gedragingen; 
f) het downloaden of uploaden of verzenden danwel ontvangen van onacceptabel grote hoeveelheden data, 
waardoor de systemen van KeurigOnline.nl instabiel kunnen raken of andere gebruikers in hun gebruik van 
KeurigOnline.nl diensten gestoord of gehinderd worden; 
g) het verzenden of publiceren van lasterlijke of beledigende uitspraken of teksten. 
h) het aannemen van een valse identiteit 
 
5. Het is Gebruiker niet toegestaan zijn email – en/of hostingdiensten, al dan niet tegen betaling, aan derden 
ter beschikking te stellen of te gebruiken voor een ander doel dan het verzenden van email of het hosten van 
een website. Voorzover hosting van een website als kosteloze dienst wordt aangeboden, verleent Gebruiker 
aan KeurigOnline.nl gedurende de looptijd van de hostingovereenkomst het recht de website en in de inhoud 
daarvan te gebruiken (en eventueel te kopiëren of anderszins te verveelvoudigen, te integreren, te vertalen, te 
publiceren en daarvoor of daarmee reclame te maken) binnen de KeurigOnline.nl website of daarmee verwante 
of daaraan verbonden websites. 
 
6. KeurigOnline.nl stelt beperkingen aan de hoeveelheid ter beschikking gestelde geheugenruimte voor email- 
en hostingdiensten. Bij overschrijding van de ter beschikking gestelde ruimte kunnen additionele kosten 
verschuldigd zijn. 

De KeurigOnline helpdesk, elke werkdag van 10:00 - 17:00 uur bereikbaar 050 8800 750

Keurigonline

© 2024 KeurigOnline